kidizoom smart watch niebieski (60344 vtech) marki Vtech

chwilowy brak towaru

  • Producent: VTECH
  • Kategoria: Komputerki

No­wy pro­dukt z se­rii Ki­di­zo­om!
Wie­lo­funk­cyj­ny Ki­di­zo­om Smart Watch to ga­dżet elek­tro­nicz­ny na rę­kę, któ­ry po­zwa­la dzie­ciom wejść w świat za­awan­so­wa­nej tech­no­lo­gii w za­baw­ny, in­te­rak­tyw­ny, bez­piecz­ny i edu­ka­cyj­ny spo­sób. Po­sia­da wbu­do­wa­ny wyświetlacz do­ty­ko­wy o prze­kąt­nej 1,4", apa­rat fo­to­gra­ficz­ny dyk­ta­fon, a także 3 su­per gry. Pro­dukt do­stęp­ny jest w dwóch wer­sjach ko­lo­ry­stycz­nych: nie­bie­skiej i fio­le­to­wej.

Zdję­cia i fil­my

- Pierw­szy apa­rat w for­mie ze­gar­ka o roz­dziel­czo­ści 0.3 me­ga­pik­se­li.
- Zrób zdję­cie al­bo krót­ki fil­mik i do­daj gra­ficz­ne efek­ty spe­cjal­ne.
- Moż­li­wość podłą­cze­nia do kom­pu­te­ra umoż­li­wia dzie­ciom zgry­wa­nie, ła­do­wa­nie fotografii i fil­mów i kre­atyw­ną za­ba­wę.

Ze­ga­rek

- Do wy­bo­ru jest 50 wzo­rów tarcz: za­rów­no ana­lo­go­wych i cy­fro­wych.
- Ła­twa zmia­na mię­dzy ze­ga­rem ana­lo­go­wym i cy­fro­wym uła­twia dzie­ciom na­ukę ze­ga­ra.
- Funk­cje: sto­per, cza­so­mierz i alarm.

Dyk­ta­fon i gry

- Wbu­do­wa­ny w urzą­dze­nie dyk­ta­fon po­sia­da funk­cje zmia­ny gło­su
- 3 gry: De­tek­tyw, Za­krę­co­ne puz­zle i Tań­czą­cy Pa­lec


Funkcje specjalne

- Ze­gar cy­fro­wy i ana­lo­go­wy – po­nad 50 tarcz do wy­bo­ru
- Apa­rat i ka­me­ra cy­fro­wa, a także edy­tor fotografii
- Dyk­ta­fon z opcją zmia­ny gło­su – 5 róż­nych efek­tów
- Do­ty­ko­wy ekran
- Sto­per i mi­nut­nik z we­so­ły­mi ani­ma­cja­mi
- 3 su­per gry: De­tek­tyw, Za­krę­co­ne Puz­zle, Tań­czą­cy Pa­lec
- Bu­dzik z 10 róż­ny­mi dzwon­ka­mi i moż­li­wo­ścią na­gra­nia wła­sne­go gło­su
- Wbu­do­wa­na ba­te­ria li­to­wo­-po­li­me­ro­wa, któ­rą moż­na ła­do­wać
- 128 Mb wbu­do­wa­nej pa­mię­ci, po­zwa­la­ją­cej na prze­cho­wa­nie oko­ło 900 zdjęć albo 15 mi­nut na­grań vi­deo