• Producent:
  • Kategoria: Pozostałe oleje, smary i płyny samochodowe

Sformuł owania dotyczą ce bezpieczeń stwa (GHS)GHS07: Hasł a ostrzegawcze:uwaga Zwroty wskazują ce rodzaj zagroż enia:H317: Moż e powodować reakcję alergiczną skó ry.Sformuł owania dotyczą ce bezpieczeń stwa:P101: W razie koniecznoś ci zasię gnię cia porady lekarza należ y pokazać pojemnik lub etykietę.P102: chronić przed dzieć mi.P261: Unikać wdychania pył u/dymu/gazu/mgł y/par/rozpylonej cieczy.P280: Stosować rę kawice ochronne/odzież ochronną /ochronę oczu/ochronę twarzy.P302: w przypadku KONTAKTU ZE SKÓ RĄ:P352: Umyć duż ą iloś cią wody/… P333: w przypadku wystą pienia podraż nienia skó ry albo wysypki:P313: Zasię gną ć porady/zgł osić się pod opiekę lekarza.P362: Zdją ć zanieczyszczoną odzież.P364: I wyprać przed ponownym uż yciem.

P501: Zawartoś ć /pojemnik likwidować do...

Podobne produkty w kategorii Pozostałe oleje, smary i płyny samochodowe