• Producent:
  • Kategoria: Pozostałe oleje, smary i płyny samochodowe

Mobil Super 3000 Formula X1 5W-40- linia Mobil Super 3000 obejmuje oleje silnikowe o niskim wspó ł czynniku tarcia, zaprojektowane w technice wysokojakoś ciowej hydrosyntezy, zapewniają cej świetn ą ochronę silnika i wysokie osią gi.Wł aś ciwoś ci i atuty Stosują c produkty z serii Mobil Super 3000 moż na mieć pewnoś ć, ż e nasz samochó d osią gnie stosowne wyniki, takie, jakich oczekujemy.

Mobil Super 3000 X1 5W-40 zapewnia: Obniż one zuż ycie paliwa i tym samym aniżeli szą emisję spalin dzię ki niskiemu wspó ł czynnikowi tarcia Wyją tkową ochronę silnika przed zuż yciem, zaró wno w trakcie jazdy w ruchu ulicznym z czę stym zatrzymywaniem się, jak i na autostradach Utrzymanie silnika w nadzwyczajn ej czystoś ci, przedł uż ają ce jego ż ywotnoś ć Wybitną ochronę w wysokich temperaturach Wybitną ochronę w niskich temperaturach użycie Mobil Super 3000 X1 5W-40 gwarantuje ochronę, któ ra wykracza poza poziom oferowany poprzez tradycyjne oleje silnikowe i moż e być wykorzystywany w silnikach benzynowych i wysokoprę ż nych samochodó w osobowych.

Polecamy Mobil Super 3000 X1 5W-40 zwł aszcza wtedy, gdy Twó j pojazd jest poddawany bardziej ucią ż liwym warunkom eksploatacji w trakcie jazdy na kró tkie i dł ugie trasy. Adekwatny do wię kszoś ci silnikó w Do silnikó w benzynowych i wysokoprę ż nych Do pojazdó w osobowych, SUV`ó w, lekkich samochodó w cię ż arowych i busó w Do jazdy po autostradach i w ruchu ulicznym dopasowany do normalnych i czę sto wymagają cych warunkó w eksploatacji Do silnikó w z turbodoł adowaniem i z wtryskiem bezpoś rednim Do silnikó w o duż ej mocy Należ y zawsze przestrzegać zaleceń dotyczą cych lepkoś ci oleju silnikowego oraz wymaganych specyfikacji, zawartych w instrukcji obsł ugi samochodu.Specyfikacje & dopuszczenia: API SN/SM/SL/CF ACEA A3/B3/B4 Opel GM-LL-B-025 X Aprobata MB 229.3 X VW 502 00 / 505 00 X Porsche A 40 X Peugeot/Citroë n Automobiles B71 2296 X BMW Longlife 01 X Renault RN0710, RN0700 X LADA AvtoVAZ, Group "Luxe"

Podobne produkty w kategorii Pozostałe oleje, smary i płyny samochodowe